Let's talk business

Please leave your email adress and/or phone number here and we'll come back to you as soon as possible within the next 24 hours. 

Name *
Name

Loopveltweg 38
3645WK Vinkeveen
Nederland

+31-6-51446085

Road2Results grows your business by transforming your commercial organization. We implement advanced CRM solutions of BPM'Online to enable a high performing commercial organization. We make sure you have the right talents to prepare your commercial organization for the future. Think big, act small and implement agile. 

Agile transformatie groen.png

Agile implementatie

Denk groot, begin klein, implementeer agile

Om zeker te stellen dat een commercial transformatie zowel de gewenste veranderingen als de noodzakelijke business resultaten oplevert, is een flexibele, business gedreven aanpak nodig. Wij hebben een praktische agile implementatie aanpak die een grote bijdrage geleverd heeft aan een groot aantal van onze implementaties bij onze klanten.  

Wanneer agile implementeren?

 • Dynamische business omgeving
 • Snel wisselende business prioriteiten
 • Slechte ervaringen met grote organisatie wijzigingen
 • Grote impact op de formatie in uw organisatie
 • Commitment van de teams is belangrijk

Business case agile vs traditioneel :

 • 34% hogere succes ratio op implementatie

 • 32% lagere implementatie kosten

 • 52% hogere medewerker tevredenheid over de implementatie
   
 • 41% snellere implementatie

Onze transformatie aanpak bestaat uit de volgende drie fases:

Fase 1: Analyse van de huidige business uitgangssituatie

Deze analyse levert een gedeeld beeld op van de start-situatie, de business ambitie(s), wat is al goed en wat veranderd moet worden. Hierdoor bent u in staat om: 

 • Een weloverwogen go/no-go beslissing te nemen en, in geval van een go, 
 • Het gedeelde commitment te verkrijgen voor het opleveren van business èn verander resultaten.  

Fase 2: Ontwikkelen van een gedeelde visie van de eindsituatie en de implementatie backlog

Door de huidig snel veranderende omgeving en omstandigheden is het weinig zinvol heel veel tijd in planning en voorbereiding te steken. In plaats hiervan zorgt onze aanpak voor betrokkenheid en afstemming met stakeholders en een duidelijke en gedeelde stip-op-de-horizon voor de agile implementatie. Het resultaat:

 • Gedeeld beeld van de eind-situatie over 1-2 jaar in termen van de 4P's: Prestaties, Propositie, Proces en Professionals.
 • Definitie van de implementatie To-Do's (backlog) per P en het bepalen van de value release points per kwartaal in termen van de te realiseren veranderingen en te behalen business resultaten (plateau planning). 

Fase 3: Agile implementatie

In deze fase gaan uw teams aan de slag en leveren kort-cyclisch, sprint-voor-sprint zowel verander resultaten als business resultaten. Onderdeel van elke sprint:

 • Sprint planning om commitment van het team te verkrijgen voor de definition-of-done
 • Daily stand-ups (15 min) om de werkzaamheden van het team te coördineren en het team te focussen op het sprint doel 
 • Sprint Review om de resultaten van de sprint af te stemmen met stakeholders en vast te stellen of aan de definition-of-done voldaan is 
 • Sprint retrospective om de ervaringen van de sprint te evalueren, hier lering uit te trekken en de juiste bijstellingen/maatregelen te namen voor de volgende sprints. Per kwartaal vindt er een evaluatie van het plateau plaats. 

Door deze aanpak zorgen we dat uw teams resultaten opleveren in een veranderende context waardoor de transformatie zichtbare, voorspelbare voortgang oplevert richting de gewenste business ambitie. 

Voortgangsbewaking

Succesful implementation.png

Gedurende de transformatie houden we vinger aan de pols hoe de organisatie de veranderingen ervaart. Hierbij monitoren we de vier aspecten Moeten, Willen, Kunnen, Doen van de verandering door middel van een online meting: 

 • Moeten: is nut en noodzaak van de verandering duidelijk gecommuniceerd?
 • Willen: hoe ontwikkelt de intrinsieke motivatie van de medewerkers en de teams zich? 
 • Kunnen: worden de medewerkers en de teams voldoende ondersteund tijdens de transformatie? 
 • Doen: in welke mate doen we concreet dingen anders, vaker of beter? 

De uitkomsten van deze online meting geven u waardevol inzicht in de status/voortgang van de verandering en stellen u in staat tijdig bij te sturen indien dit noodzakelijk is. 

Ons zo snel als mogelijk overbodig maken

R2R Role.png

Ons doel is een succesvolle transformatie die de gewenste business resultaten oplevert. Dit duurt normaal circa 1 jaar. Gedurende de transformatie neem de rol van Road2Results af en wordt onze rol overgedragen aan interne mensen volgens een gestructureerde aanpak.